Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Przed uruchomieniem pierwszego kursu w ramach warsztatów doskonalenia zawodowego należy zdefiniować, w module Administracja, wzakładce „Kadra” Instruktora, który będzie odpowiedzialny w SuperOSK za prowadzenie kursów. Takiego instruktora należy przypisać do Grupy „Partner w Szkoleniach”.  Sposób, w jaki należy dodać partnera opisany jest w pkt. 14.1. InstrukcjiModuł ten odpowiada za planowanie warsztatów doskonalenia zawodowego.