Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Rozpoczynając pracę z systemem SPSAdmi należy dokonać konfiguracji danych dotyczących ośrodka szkolenia. Do tego służy moduł Administracja OSK(rys. 1). Konfiguracja dotyczy kadry, zasobów oraz ośrodka.