Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aby pracownik wyrazić zgodę na upoważnienie do przetwarzania danych, należy przejść do podmodułu "Dokumenty" i zatwierdzić "Politykę bezpieczeństwa" (instrukcja znajduje się tutaj).

W tym podmodule są upoważnienia na przetwarzanie danych osobowych przez kadrę Państwa OSK. Znajdują się tutaj wszystkie osoby dodane do systemu w module "Kadra". Przy danej pozycji wiersza, należy kliknąć przycisk "Podpisz PDF". (Rys.1)

Rys. 1

Kiedy pracownik zatwierdzi upoważnienie, przy danych pracownika pojawi się oznaczenie "TAK" oraz data zatwierdzenia zgody w systemie. (Rys. 2) Istnieje możliwość wygenerowania dokumentu upoważnienia w postaci pdf.

Rys. 2

Obowiązku pracownika

...