Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Uwaga! Opcja dotyczy pakietu premium. W celu aktywacji pakietu, prosimy o kontakt z działem handlowym.

Moduł Rozliczenia służy do wprowadzania wpłat od kursantów. W celu zapisania danej wpłaty, należy wejść do modułu Rozliczenia, następnie kliknąć na zielony przycisk „+ Dodaj wpłatę” (rys. 1).

 Image Removed

Rys. 1

Po kliknięciu na zielony przycisk „+ Dodaj wpłatę”, pojawi się okno „Dodawanie wpłaty” (rys. 2). Należy uzupełnić poniższe dane:

  • Kursant: kursanta można wybrać z listy rozwijanej;
  • Tytuł operacji: np. Wpłata "Imię i Nazwisko kursanta";
  • Data operacji;
  • W odniesieniu za: z listy rozwijanej można wybrać kurs za jaki jest wpisywana wpłata;
  • Kwota operacji;
  • Uwagi do operacji.

 Image Removed

Rys. 2

Klikając na moduł Rozliczenia można edytować daną wpłatę (klikając na zielony kwadrat z ołówkiem) lub ją usunąć (klikając na czerwony kwadrat z koszem) (rys. 1)ten służy do spisywania i monitorowania rozliczeń z pracownikami, kursantami oraz własnych płatności.