Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

System SPSAdmi umożliwia również definiowanie zasobów, którymi dysponuje dany OSK. W tym celu należy wejść do modułu Ustawienia, w zakładkę „Typy zasobów” (rys. 101). Administrator aplikacji z góry ustawił 4 typy zasobów: Pojazd, Sala wykładowa, Plac manewrowy, Inne. Wyżej wymienionych zasobów nie można w tym miejscu usunąć ani edytować. Wszelkie zmiany związane z tymi zasobami wykonywane są w module Administracja, w zakładce „Zasoby”(patrz pkt. 2.1 Instrukcji).  W tym miejscu można sprawdzić ilość danego zasobu oraz dodać nowy typ zasobów. Aby to zrobić należy kliknąć w zielony prostokąt „+ Nowy typ zasobu”. Następnie należy wpisać nazwę i kliknąć „Zapisz”. Nowy typ zasobu pokaże się na „Liście Zasobów”.

 

Image RemovedImage Added 

Rys. 101