Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aby zaplanować wykłady dla kursów prowadzonych za pomocą e-learningu należy utworzyć okno wydarzenia w Kalendarzu, następnie wybrać zakładkę „Wykłady w Super OSK”. System SPSAdmi pozwala na zaplanowanie dla kursów prowadzonych za pomocą e-learningu dwóch rodzajów zajęć: Pierwszej Pomocy i CKO (Czynności Kontrolno-Obsługowe). Całość wydarzenia zatwierdzamy przyciskiem "Zapisz".

Rys. 1