Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Current »

Istnieją dwie ścieżki sposobu wyznaczania egzaminu dla kursanta. Pierwszą jest utworzenie wydarzenia w module "Kalendarza". (rys.1) Należy utworzyć nowe wydarzenie z zaznaczeniem czy egzamin jest teoretyczny czy praktyczny oraz wypełniając inne podstawowe informacje. Po wypełnieniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk "Zapisz".


Rys. 1

Drugą ścieżką jest przejście do opcji Egzamin z poziomu listy kursantów. W module "Szkolenie ABCDT" w kursach, wybierając zakładkę "Lista kursantów" (rys. 2). Klikając żółty kafelek "Egzamin" pojawią się wszystkie informacje na temat egzaminów wewnętrznych.

Rys.2


Informacja tam zawarte dotyczą wszystkich egzaminów, jakie zostały zaplanowane lub jak odbył dany kursant. (Rys.3) Ponadto jest tam informacja na temat jego wyniku. W dowolnym momencie istnieje możliwość dodania, usunięcia bądź edycji wydarzenia. Po kliknięciu na zielony kafelek edycji przejdziemy do szczegółów egzaminu, gdzie istnieje możliwość oznaczenia egzaminu jako zaliczony lub niezaliczony

Rys.3


Gdy dodajemy nowy egzamin należy wypełnić wszystkie dane oraz datę egzaminu. Ponadto tutaj również istnieje możliwość oznaczenia egzaminu jako zaliczony lub niezaliczony. (rys.4)

Rys. 4

  • No labels