Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 13 Current »

Założenie elektronicznej karty i dodawanie zajęć

W celu założenia karty elektronicznej należy podczas tworzenia Kursu w Szkoleniu ABCDT zaznaczyć opcję Karty Elektronicznej (Rys. 1) 

Rys. 1

Karta elektroniczna jest uzupełniana na podstawie zajęć, jakie zostały zaplanowane w Kalendarzu dla danego kursanta. Więcej informacji na temat dodawania zajęć teoretycznych i praktycznych zostało zamieszczonych w punkcie "4. Kalendarz, harmonogram zajęć kursanta." Każde z zaplanowanych zajęć są widoczne w harmonogramie kursanta i kalendarzu (Rys. 2). Zarówno kursant jak i osoba prowadząca dane zajęcia ma obowiązek złożyć podpis w momencie odbycia zajęć. Sposób składania podpisu zostanie szczegółowo przedstawiony w dalszej części. Te czynności rzutują na prawidłowe wypełnienie dokumenty karty przeprowadzonych zajęć. Ponadto dla kursów z e-kursem liniowym (Super OSK) dane dla zajęć teoretycznych są pobierane z logowań kursanta na konto, gdzie wykonuje szkolenie. Dla pozostałych rodzajów kursów należy rozpisać wszystkie zajęcia w kalendarzu.


Rys. 2

Zajęcia teoretyczne

Zaplanowane w kalendarzu zajęcia pojawiają się na koncie instruktora w zakładce "Elektroniczna karta" (Rys. 3) Każdy instruktora w celu złożenia podpisu jest zobowiązany zalogować się na swoje konto spsadmi. Wykładowca może złożyć podpis w dowolnym momencie, również po zakończonych zajęciach. Każdy podpis pojawia się na karcie przeprowadzonych zajęć, która znajduje się w zakładce "Dokumenty".

Rys. 3

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne podpisywane są wyłącznie na koncie instruktora w trakcie trwania jazdy. W związku z tym instruktor po zalogowaniu i przejściu do modułu "Elektronicznej karty" w Szkoleniu ABCDT, następnie mudi wybrać zakładkę "Praktyka". Następnie należy wpisać nazwisko lub pesel kursanta. (Rys. 4), po wyświetleniu danych kursanta należy kliknąć przycisk "Wybierz".

Rys.4

Po wybraniu kursanta pojawią się dwa przyciski przy danej godzinie jazdy. Pierwszą osobą składającą podpis jest instruktor prowadzący zajęcia, w tym cely należy kliknąc przycisk "Podpisz" w kolumnie "Podpis instruktora" (Rys. 6). Podpisana jazda jest oznaczona loginem. Instruktor powinien po każdej jeżdzie uzupełnić kilometraż. Wypisane kilometry należy zatwierdzić przyciskiem "Zapisz". (Rys.5)

Rys. 5


Po złożonym przez instruktora podpisie, pojawia się możliwość złożenia podpisu przez kursanta. Po kliknieciu przycisku "Podpisz" w rubryce "Podpis kursanta", powinno się okno, gdzie kursant powinien wpisać swoje Hasło i zatwierdzić je przyciskiem Podpisz. (Rys. 6)

Rys.6


Dokument elektronicznej karty

Elektroniczną kartę przeprowadzonych zajęć można zobaczyć z poziomu instruktora klikając kafelek "Wyświetl kartę kursanta" (Rys.6). W nowej zakładce powiina się pojawiać karta z uzupelnionymi polami, które zostały podpisane równo przez osobe prowadzącą dane zajęcia i kursanta. (Rys. 8)


Rys.8

Egzamin wewnetrzny teoretyczny oraz praktyczny również powinien zostać zaplanowany podobnie jak inne zajęcia. W momencie kiedy egzamin zostanie zdany z wynikiem pozytywnym (Instrukcja obrazująca jak to zrobić znajduje się tutaj), wykładowca  i instruktor dopisany do tych zdarzeń w kalendarzu będzie mógł podpisać te zajęcia, podobnie jak dotychczasowo inne zajęcia. (Rys. 9)

Rys. 9

Po ich podpisaniu, odpowiednia adnotacja zostanie przeniesiona na elektroniczną kartę przeprowadzonych zajęć. (Rys. 10)

Rys. 10

Podpis kierownika/właściciela ośrodka (osoby posiadającej podpis elektorniczny) powinien zostać umieszczony na elektronicznej karcie przeprowadzony zajęć. Po zakończeniu szkolenia, należy przejść do dokumentów w szczegółach kursanta i kliknąć Elektroniczna karta przeprowadzonych zajęć (do podpisu). (Rys. 11)

Rys. 11

Po wykonaniu tej czynności dokument zostanie przeniesiony do modułu "Zgłoszenia"- Standard. Należy wybrać dokument zgodnie z instrukcją 10 i i podpisać go (instrukcja podpisu jest tutaj). Wszystkie podpisane dokumenty są w zakładce "Dokumenty do archiwum" (rys. 12).

Rys. 12
  • No labels