Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Moduł Szkolenie ABCDT służy do zapisywania kursantów, którzy będą ewidencjonowani w Ośrodku. Oznacza to, że dla kursantów zapisywanych w tym module, kursant jest zapisywany w książce ewidencji osób szkolonych itp. W tej zakładce istnieje możliwość dodawania kursantów na szkolenia w dowolnej konfiguracji. Istnieje możliwość dodania kursantów za równo na szkolenia podstawowe jak i uzupełniające. W dalej części zostanie przedstawiona instrukcja wraz ze wskazaniem poszczególnych funkcjonalność narzędzia.

...