Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Rozliczenia dotyczące właściciela ośrodka, do którego jest przypisane główne konto spsadmikonta,są umieszczone w odrębnym podmodule (rys.1). Jednak zasady Zasady działania są zbliżone do tego, co widnieje w rozliczeniach pracowników.

...