Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Po kliknięciu przycisku „Zakończ kurs” pojawi się ramka zakończenia kursu (rys. 4). Należy wybrać datę rozpoczęcia, zakończenia szkolenia oraz instruktora prowadzącego. W przypadku, gdy kursant zrezygnował ze szkolenia należy zaznaczyć kratkę checkbox „Tak, kursant zrezygnował”.