Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Istnieją dwie ścieżki sposobu wyznaczania egzaminu dla kursanta. Pierwszą jest utworzenie wydarzenia w module "Kalendarza". (rys.1) Należy utworzyć nowe wydarzenie z zaznaczeniem czy egzamin jest teoretyczny czy praktyczny oraz wypełniając inne podstawowe informacje. Po wypełnieniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk "Zapisz".


Rys. 1

Drugą ścieżką jest przejście do opcji Egzamin z poziomu listy kursantów. W module "Szkolenie ABCDT" w kursach, wybierając zakładkę "Lista kursantów" (rys. 2). Klikając żółty kafelek "Egzamin" pojawią się wszystkie informacje na temat egzaminów wewnętrznych.

...