Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Po ich podpisaniu, odpowiednia adnotacja zostanie przeniesiona na elektroniczną kartę przeprowadzonych zajęć. (Rys. 10)

Rys. 910

Podpis kierownika/właściciela ośrodka (osoby posiadającej podpis elektorniczny) powinien zostać umieszczony na elektronicznej karcie przeprowadzony zajęć. Po zakończeniu szkolenia, należy przejść do dokumentów w szczegółach kursanta i kliknąć Elektroniczna karta przeprowadzonych zajęć (do podpisu). (Rys. 11)

Image Added

Rys. 11

Po wykonaniu tej czynności dokument zostanie przeniesiony do modułu "Zgłoszenia"- Standard. Należy wybrać dokument zgodnie z instrukcją 10 i i podpisać go (instrukcja podpisu jest tutaj). Wszystkie podpisane dokumenty są w zakładce "Dokumenty do archiwum" (rys. 12).

Image Added

Rys. 12